Gegevensverzameling Wet sociale werkvoorziening 2023

Zoals door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangekondigd in de regeling tot wijziging van de Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken 2008, gepubliceerd op 24 november 2014 met kenmerk 2014-0000134709, in verband met de inwerkingtreding van de Participatiewet, is op 1 januari 2015 de uitvraag voor de Wsw-statistiek vereenvoudigd.
Met ingang van 2017 is de Wsw-statistiek uitgebreid met 6 nieuwe kenmerken die bijdragen aan een zorgvuldiger berekening van de realisatiecijfers, die ten grondslag liggen aan de verdeling van het Wsw-budget.
Per 1 oktober 2021 is de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in werking getreden. In de cao Sociale Werkvoorziening '21 - '25 is een afspraak gemaakt over een (tijdelijke) regeling vervroegd uittreden (RVU). Voor SW-medewerkers is het mogelijk om maximaal 2 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken. De medewerker blijft wel in dienst. De regeling is op basis van vrijwilligheid en geldt tot 31 december 2025.

1. Aanleiding en doel van de statistiek

Via jaarlijkse financiële opgaven werd tot en met 2014 het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de hoogte gehouden van de realisatiecijfers van de gemeenten. Deze gegevens werden onder meer gebruikt om de begroting en jaarlijkse gemeentelijke budgetten vast te stellen.
Het Ministerie van SZW heeft daarnaast behoefte aan meer uitgebreide beleidsinformatie en heeft daarom een statistiek op persoonsniveau laten inrichten. Het voordeel van een persoonsstatistiek is onder meer dat er meer informatie beschikbaar komt en bij gewijzigde beleidsvragen de statistiek niet hoeft te worden aangepast. Voor de betrokken uitvoerders van de Wsw betekent een statistiek op persoonsniveau dat men zelf de gegevens niet meer hoeft te aggregeren en de informatievoorziening daarmee nauwer aansluit op de bestaande persoonsadministratie.
Vanaf 2015 bepaalt het Ministerie op basis van de uit de Wsw-statistiek berekende realisatiecijfers per gemeente, aangevuld met vanuit de Wsw-statistiek per gemeente berekende Blijfkansen in de Wsw, de jaarlijkse gemeentelijke budgetten voor het jaar T volgend op het jaar waarover de Wsw-statistiek verslag doet (T-1).

2. Globale opzet van de Wsw-statistiek

In de Wsw-statistiek worden door Sw-bedrijven per halfjaar gegevens op persoonsniveau opgeleverd over de personenkring in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en digitaal aangeleverd aan Panteia.
Na afloop van elk jaar wordt een landelijke rapportage opgesteld. Daarnaast ontvangen alle Sw-organisaties die gegevens hebben aangeleverd voor de statistiek, een terugmelding waarin aangegeven staat welke fouten en ontbrekende data in het geleverde databestand zijn geconstateerd en hoe deze zijn gecorrigeerd en aangevuld.

3. Inhoud van de statistiek

In de Wsw-statistiek worden vanaf 2015 gegevens verzameld van twee groepen deelnemers:

  1. personen die in het betreffende halfjaar tot het werknemersbestand behoren of hebben behoord (Wsw-dienstbetrekking en/of arbeidsovereenkomst begeleid werken);
  2. personen die nog over een geldige indicatie voor de Wsw beschikken, geen Wsw-dienstverband meer bezitten, maar op 31 december 2014 wel tot het zgn. zittende bestand hebben behoord (Geen plaatsingen).

Doordat er geen instroom in de Wsw meer plaatsvindt, er geen nieuwe indicaties voor de Wsw worden afgegeven en er alleen nog wordt uitgegaan van het zittende bestand op 31-12-2014, bestaat er geen Wsw-wachtlijst meer.
Welke gegevens precies moeten worden geregistreerd staat uitgebreid beschreven in de Bijlage behorende bij de Regeling uitvoering Wet sociale werkvoorziening. Per 1 oktober 2021 is deze regeling gewijzigd.

4. Aanlevering van de gegevens

Vanaf 1-1-2015 is een gemeente verantwoordelijk voor de aanlevering van gegevens van haar inwonende Wsw-geïndiceerden, die een Wsw-dienstverband bezitten of op 31-12-2014 hebben bezeten. Als een gemeente ervoor kiest om de beleidsinformatie over haar inwoners niet zelf te verstrekken maar dit over te laten aan de gemeente / werkvoorzieningsschap / Sw-bedrijf waarmee de inwoners hun Wsw-dienstverband hebben, dient de gemeente de betreffende gemeente / uitvoerder hiertoe schriftelijk een mandaat te verlenen. De daadwerkelijke uitvoering van de Wsw ligt bij een Sw-organisatie. Het ligt voor de hand dat de Sw-organisatie die de gegevens beheert, de gegevens ook namens degemeente aanlevert.
De gegevens dienen digitaal te worden aangeleverd. Men dient met andere woorden in principe via een beveiligde Sharepoint-omgeving een bestand te uploaden waarin de gegevens zijn opgenomen. Bij de uitvoering van de statistiek wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande registratiesystemen. Met diverse softwareleveranciers zijn daartoe afspraken gemaakt over aanpassingen in de software.
De gegevens dienen binnen zes weken na afloop van een halfjaar te worden aangeleverd. Wanneer een organisatie de gegevens niet binnen de gestelde termijn kan aanleveren, dient zij tijdig uitstel aan te vragen bij het Ministerie (cq. de gegevensbewerker van de Wsw-statistiek, Panteia).

5. Opbouw van het bestand

Van elke persoon wordt (in principe) één record aangemaakt waarin alle 35 te registreren kenmerken zijn opgenomen. Kenmerken die niet van toepassing zijn worden met een "0" gevuld. Er zijn situaties mogelijk waarin per persoon meer dan één record wordt aangemaakt: dit is het geval wanneer er sprake is van meer dan één wisseling van werkvorm binnen hetzelfde halfjaar zonder uitstroom uit het werknemersbestand of wanneer uitstroom uit het werknemersbestand binnen hetzelfde halfjaar gevolgd wordt door een nieuw (niet aansluitend) Wsw-dienstverband.
In de bijlage 'instructies voor bijzondere situaties' is de handelingswijze beschreven voor deze en een aantal andere bijzondere situaties.
Wanneer gegevens aangeleverd worden voor meerdere gemeenten, kunnen deze in één bestand aangeleverd worden. De bestanden dienen te worden aangeleverd in dBase of Excel. In alle gevallen hebben de bestanden een vaste vooraf gedefinieerde opbouw.
Een beschrijving van deze opbouw kunt u hier downloaden: dBase of Excel.

6. Bestandsnaam

Om een juiste verwerking van de bestanden mogelijk te maken, krijgen de bestanden een naam volgens een vast stramien van acht posities. Dit bestaat uit:

  • * 3 posities met het identificatienummer van uw Sw-organisatie, toegekend door Panteia;
  • * 3 posities met de aanduiding van de meetperiode: de laatste 2 cijfers van het jaartal aangevuld met een "A" voor de eerste helft van het jaar of een "B" voor de tweede helft van het jaar (2e halfjaar 2018 is 18B, 1e halfjaar 2019 is 19A);
  • * 2 posities met de versie (voor het geval een bestand meermalen wordt aangeleverd; versie 1 wordt 01, versie 2 02, enz.);
  • * 3 of 4 posities van de extensie voor het bestandsformaat (dbf voor dBase, xls of xlsx voor Excel).

De naam van het bestand met gegevens over het eerste halfjaar 2023 aangeleverd door organisatie 205 in Excel (1e versie) wordt als volgt: "20523A01.xlsx".
Het identificatienummer van uw organisatie (of gemeente) staat vermeld in alle persoonlijke correspondentie van Panteia, maar is ook op te vragen bij de Wsw-helpdesk.

7. Uploaden van bestanden

Om bestanden VEILIG te kunnen uploaden, rekening houdend met het feit dat de bestanden BSN nummers, geboortedatums, geslacht en woongemeente bevatten en daarmee privacygevoelig zijn en personen herleidbaar kunnen zijn, dienen de bestanden beveiligd te zijn met het standaard wachtwoord voor de Wsw-statistiek of te worden gecomprimeerd ('ingepakt' met 'zip', '7z' of 'rar') met het standaard wachtwoord. Dit wachtwoord wordt vanaf 2020 jaarlijks vernieuwd en wordt bekend gemaakt aan alle Sw-bedrijven en gemeenten bij de aankondiging van de nieuwe halfjaarlijkse meting. Voor het comprimeren van de bestanden wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van Zip, 7z of Rar (zie ook onder "Aanlevering"). Het uploaden van de bestanden vindt plaats via een beveiligde Sharepoint-omgeving.

8. Ondersteuning

Het Ministerie van SZW heeft Panteia aangewezen als de gegevensbewerker van de Wsw-statistiek. Dit betekent onder andere dat alle vragen over de (inhoud van de) Wsw-statistiek aan Panteia gesteld kunnen worden, in principe per e-mail (zie gegevens hieronder). Ook is het antwoord op veel vragen op deze site terug te vinden.

De Wsw-statistiek wordt begeleid door een aantal partijen zoals naast het Ministerie van SZW, ook vertegenwoordigers van Cedris en VNG.

Alle betrokkenen bij de Wsw-statistiek worden per e-mail en via deze site van de Wsw-helpdesk van het laatste nieuws op het gebied van de Wsw-statistiek op de hoogte gehouden.

Wsw-helpdesk

E-mail wsw@panteia.nl
Postadres Wsw-statistiek
Postbus 602
2700 MG Zoetermeer
Bezoekadres Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer

Documenten

Wettelijke regeling

WettekstLaatste update pagina: juni 2023